Norsk Fysioterapeutforbunds innspill til Helsepersonellkommisjonens rapport:

Tid  for handling – det er på tide å skifte kurs!

Fysio med eldre kvinneHvis helse- og omsorgstjenesten skal være bærekraftig, kreves det en kraftig dreining mot mer helsefremmende og forebyggende innsats. Det er et av hovedbudskapene til Norsk Fysioterapeutforbund etter at Helsepersonellkommisjonen la frem sin rapport "Tid for handling" tidligere i år.

I sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet har forbundet blant annet skrevet at det må satses helhjertet på rehabilitering. Derfor må det fokuseres på helsepersonell som har helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende kjernekompetanse – det må satses på fysioterapeuter. 

Overbehandling eller underbehandling?

Kommisjonen påpeker at det foregår en del overbehandling i Norge. Norsk Fysioterapeutforbund har engasjert oss i Gjør kloke valg-kampanjen, og er inneforstått med at overbehandling skjer.

Samtidig mener vi at underbehandling er en enda større utfordring. Muskel- og skjelettsykdommer, psykiske og sammensatte lidelser koster samfunnet og den enkelte mye gjennom tapte inntekter og tapt livskvalitet. Likevel opplever vi at disse pasientene ikke får det helsetilbudet de trenger da det mangler kapasitet både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, ikke minst til fysioterapi.

Dette innebærer for lav kvalitet på tilbudet til for mange pasienter og dermed ser vi unødig funksjonsfall, som igjen fører til ytterligere belastning på en allerede overbelastet omsorgstjeneste -med høyt sykefravær. 

Belastende arbeidsmiljø

Ansatte i helse- og sosialtjenester har det høyeste sykefraværet av alle profesjoner, og er også de profesjonene med flest tapte dagsverk. Muskel- og skjelettlidelser er årsaken til flest tapte dagsverk i denne næringen, med 33,2 prosent fravær.  Tapte dagsverk grunnet psykiske lidelser blant ansatte innen helse- og sosialtjenester økte i samme periode med 6,5 prosent, og utgjorde 24,2 prosent av alle tapte dagsverk.

Sykefravær og frafall fra yrket er et stort problem for enkelte helsepersonellgrupper. Pleiemedarbeiderne, som innbefatter helsefagarbeidere/hjelpepleiere og ulike typer assistenter har høyest sykefravær, etterfulgt av sykepleierne.   

Helsepersonell opplever yrket som emosjonelt belastende, «de strekker ikke til». Dette bidrar til det høye sykefraværet og avgang fra yrket. Dette er en ond sirkel, som må brytes. Norsk Fysioterapeutforbund fokuserte derfor på belastende arbeidsforhold for helsepersonell i sitt innspill til Helsepersonellkommisjonens rapport.

Vi mener: Skal helsetjenesten rekruttere og beholde helsepersonell som er utsatt for belastende organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø, må det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i tjenesten styrkes betraktelig. Selv om kommisjonen til en viss grad belyser dette i rapporten, savner vi tiltak som viser at kommisjonen virkelig har satt seg inn i problematikken. 

Norsk Fysioterapeutforbund er derfor opptatt av at lovverket som regulerer arbeidsmiljøet må oppjusteres betraktelig med hensyn til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, slik det er gjort i Sverige og Danmark. Til sammenligning er det fysiske arbeidsmiljøet er svært godt regulert.

I tillegg er det viktig at helsepersonell har nødvendig helsekompetanse og også fysisk form som står i forhold til de arbeidsoppgavene de skal utføre. Vi har erfaring med at dette dessverre ikke alltid står i forhold og dermed er ikke kroppen godt nok rustet til å møte de fysiske belastningene arbeidsoppgavene medfører, noe som igjen medfører smerter i muskler og ledd.

Norsk Fysioterapeutforbund mener derfor at det er viktig at dette i større grad settes på dagsorden i utdanningen av helsepersonell. Vi foreslår derfor at det settes i gang tilrettelagt trening i arbeidstiden for grupper av helsepersonell. 

Oppgavedeling

Kommisjonen tar til orde for oppskalering av arbeidet med bedre oppgavedeling. Norsk Fysioterapeutforbund er enig i at kompetansen til helsepersonell må benyttes på rett sted og til rett tid. Bedre oppgavedeling gir bedre kvalitet for brukerne, er mer effektivt og gir større jobbtilfredshet for helsepersonellet.

Norsk Fysioterapeutforbund har gode erfaringer med oppgavedeling og har delt noen eksempler på det i vårt høringssvar. Fysioterapeuters kompetanse i å foreta funksjonsvurderinger i større grad blitt benyttet innen ortopedi; eksempelvis på St. Olavs hospital, Haraldsplass diakonale sykehus, Martina Hansens hospital, Lovisenberg sykehus og i Tromsø.

Våre erfaringer er at dette er bra for pasientene, for fysioterapeutene og for ortopedene som får frigitt tid til å operere. Videre kan fysioterapeut på skadepoliklinikk/legevakt for diagnostisering og behandling av muskel-skjelettskader være aktuelt, noe eksempelvis akuttmottaket i Skåne har prøvd ut.

Når det gjelder utfordringer innen psykisk helsevern mener Norsk Fysioterapeutforbund at fysioterapitjenesten i langt større grad enn i dag burde vært benyttet som en komplementerende ressurs til allerede eksisterende tjenester. Dette både for å gi økt kvalitet på behandlingen og for avlaste tjenesten, for det er ikke tvil om at psykisk uhelse også gir utslag i kroppslige symptomer, som muskel- og skjelettsmerter.

Avtalefysioterapi

Avtalefysioterapeuter er en viktig del av kommunal helse- og omsorgstjeneste og deres praksis kan på mange måter sammenlignes med fastlegenes, også ved at pasientene tar direkte kontakt med fysioterapeut.

Fysitoerapeutene bidrar blant annet med å forebygge sykefravær hvis pasientene kommer raskt nok til behandling. De trener og motiverer mennesker med et bredt spekter av sykdommer og sammensatte plager tilbake i arbeid, de rehabiliterer og bidrar til mestring. De er alle generalister og mange har i tillegg svært nyttig fordypningskompetanse. 

Det er store geografiske forskjeller på tilbudet pasientene får, blant annet gjelder dette psykomotorisk fysioterapi. I tillegg har vi erfart er at små kommuner uten egen spesialistkompetanse benytter spesialistkompetansen som finnes i de større kommunene. Dette uten at det nødvendigvis foreligger noen formell interkommunal samarbeidsavtale. Skal landets innbyggere sikres kvalitativt gode tjenester må kommunene ha tilgang til både generalist- og spesialistkompetanse, samtidig som finansiering og organisering må være tilrettelagt for dette.  

Praksisplasser og turnustjeneste

Turnustjeneste eller praksisplasser for fysioterapeuter er ikke viet oppmerksomhet i rapporten. Også for fysioterapi er det viktig med nok og gode praksisplasser både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, både når det gjelder grunnutdanning og spesialistutdanning. Gode kunnskapsbaserte praksisplasser motiverer studentene og utdanningsinstitusjonene må kunne gi gode praksisplasser. Det er blant annet ønskelig med flere praksisplasser i avtalepraksis. Praksisplasser må honoreres, enten det er snakk om praksis hos avtalefysioterapeuter, annen kommunehelsetjeneste eller spesialisthelsetjeneste. 

NFF mener også at distriktene må få større andel av praksisplassene og mye tyder på at dette kan virke motiverende for arbeid i distriktene etter gjennomført utdanning. Borteboergodtgjørelse for studentene i fjernpraksis bør følge med. NFF savner mulighet av å ha klinikk på utdanningsstedene. Veilederkompetansen må også styrkes og studentene må erfare tverrfaglig samarbeid i praksis.  

Norsk Fysioterapeutforbund mener turnustjenesten er viktig som en del av fysioterapiutdanningen. Det er viktig for fysioterapeutenes kompetanse og pasientenes sikkerhet at nyutdannede fysioterapeuter får god veiledning og opplæring det første året etter at bachelorutdanningen er gjennomført. Slik tilegner de seg ferdigheter og nødvendig erfaring for å kunne utføre selvstendig og faglig forsvarlig arbeid.

Kommisjonen manglet rehabiliteringskompetanse

Da Helsepersonellkommisjonen ble nedsatt, ga Norsk Fysioterapeutforbund, sammen med ergoterapeutene og flere pasientorganisasjoner, beskjed til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), at vi var bekymret for at kommisjonen manglet viktig rehabiliteringskompetanse.

Vi ba helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol rette opp dette. Det ble ikke gjort, men vi har fått flere anledninger til å komme med innspill.

I 2022 ga Norsk Fysioterapeutforbund både egne innspill, samt innspill gjennom Unio. I tillegg har forbundsleder Gerty. Lund deltatt i innspillmøte med kommisjonen.

Forbundsstyret har ved to aneldninger behandlet høringssvaret. Råd og faggrupper har også kommet med innspill.  

Kontaktperson i NFF: Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no

Last ned innspillene her

NFFs høringssvar, 2. mai 2023

NFFs innspill til Helsepersonellkommisjonen, 2022

 

 

Kanskje du også liker

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
19 januar, 2023

Disse endringene i arbeidsmiljøloven gjelder fra 2023 Fra 1. januar 2023 kommer det flere lovendringer som får betydning...

NFFs studentpris 2022
NFFs studentpris 2022
8 desember, 2022

Prisverdig om fysioterapeutens rolle på helsestasjonen Norsk Fysioterapeutforbund har gleden av å meddele at Eline Kvåle...