ASA 4313-forhandlinger avsluttet

Mer forutsigbarhet for avtalefysioterapeutene

   

Benkebehandling bein3

Norsk Fysioterapeutforbund fikk gjennomslag for flere viktige krav under forhandlingene med KS om ASA4313-avtalen.

 

Forhandlingene mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapiforening og Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund om ny ASA4313-avtale er avsluttet.  Norsk Fysioterapeutforbund betegner forhandlingene som konstruktive.

 

Under forhandlingene la Norsk Fysioterapeutforbund blant annet vekt på forutsigbarhet for næringsdriften i en avtalehjemmel. 

 

Forbundet mener at institutter som skal oppfylle dagens standard, krever langsiktige investeringer og stabile driftsbetingelser. Det er derfor viktig med forutsigbarhet i antall driftshjemler.

- Stabilitet og trygghet for instituttene er viktig både for avtalefysioterapeuter og pasientene. Endringen vil blant annet legge til rette for morgendagens utfordringer i behandling av pasienter med sammensatte lidelser på instituttene. Samtidig har det vært viktig for Norsk Fysioterapeutforbund å ivareta de som skal overta driftshjemler på etablerte institutter, sier leder av Næringspolitisk råd Patrick Jensen.  

ASA 4313 forhandlingene

Billedtekst: Forhandlingsdelegasjonen fra Norsk Fysioterapeutforbund. Fra venstre Lisette Engh (Næringspolitisk råd), Anne Kristine Jarbo (sekretariatet), Patrick Jensen (leder Næringspolitisk råd), Henriëtta Richter Uitdenbogaardt (sekretariatet), Gerty Lund (forbundsleder og forhandlingsleder) og Morten Bjerkhaug (sekretariatet). Bente Øfjord var ikke til stede da bildet ble tatt.

Informasjonsplikt

Norsk Fysioterapeutforbund erfarer at fysioterapeuter ofte blir informert for sent om planer av betydning for fysioterapitjenesten. Fra 1. januar 2024 har kommunene plikt til å informere fysioterapeuter med driftsavtale så tidlig som mulig om planer og forhold som kan ha betydning for den kommunale fysioterapitjenesten.  Plikten gjelder forhold som har betydning for hele fysioterapitjenesten i kommunen.

- Norsk Fysioterapeutforbund er fornøyd med at vi fikk gjennomslag for et av våre hovedkrav. En velfungerende kommunehelsetjeneste forutsetter at fysioterapeuter med avtalehjemmel så fort som mulig blir orientert om planer av betydning, sier forbundsleder Gerty Lund. 

Må fortsatt arbeide med oppjustering av deltidshjemler 

 

Forbundet er skuffet over at KS ikke kan forplikte kommunene til å oppjustere deltidshjemler. Partene er likevel enige om å jobbe videre med denne viktige problemstillingen.

 

- Antall deltidshjemler har blitt færre de siste årene, og jeg kan forsikre alle avtalefysioterapeuter om at Norsk Fysioterapeutforbund vil fortsette å jobbe for å komme i mål på dette punktet, sier Lund.

 

Ivaretakelse av vikarer 

 

Norsk Fysioterapeutforbund og de to andre fysioterapiorganisasjonene Norsk Manuellterapiforening og Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund, er fortsatt enige om at det er viktig å unngå urimelige leieforhold for vikarer.  Tidligere protokolltilførsel videreføres:

 

Leien kan ikke avtales høyere enn summen av hjemmelshavers dokumenterte kostnader i forbindelse med praksisen i leieperioden, med et påslag på inntil 15 prosent videreføres. 

 

- Vi arbeider videre med å sikre gode betingelser for vikarer, sier Jensen.

 

Andre krav 

 

Forbundet krevde også mulighet til å amme uten konsekvenser for driftstilskuddet og kompensasjon ved pandemier. Disse kravene ble ikke imøtekommet. 

 

Det er derimot oppnådd enighet om enkelte mindre redaksjonelle endringer i avtaleteksten, som Norsk Fysioterapeutforbund opplever er tydeliggjørende og positive. 

 

Ny ASA 4313-avtale gjelder fra 1. januar 2024 og frem til 31. desember 2025. Den forlenges automatisk med ett år av gangen, hvis ingen av partene ber om reforhandling. 

 

Kort om ASA 4313 

  • Rammeavtale inngått mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund sammen med øvrige fysioterapiorganisasjoner 
  • Avtalen regulerer temaer som utlysning og tildeling av avtalehjemmel, overdragelse av praksis, lokalisering av praksis, fravær, vikar, tvisteløsninger, kontaktpersoner og samarbeidsutvalg 
  • Avtalen gjelder i to år av gangen og forlenges automatisk med ett år hvis ingen av partene krever forhandlinger

Les protokollen her

Ny avtaletekst finner du her

Les også Krever frist for oppjustering av deltidshjemler

Kanskje du også liker