Vekst i fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten

Statistisk sentralbyrå - illustrasjon Kostra 2023 - iStockcom_1000x750Kostra-tallene for kommunehelsetjenesten er lagt frem for 2022. Tallene viser en økning i antall fysioterapeutårsverk, men veksten holder ikke tritt med befolkningsveksten. Det er en nedgang i årsverk per 10 000 innbygger fra 9,6 til 9,5.

– Det er gledelig at antall fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten øker, men jeg er bekymret for at veksten ikke holder tritt med befolkningsveksten, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund i en kommentar til de nyeste Kostra-tallene.

Fast ansatt versus driftsavtale 
I 2022 var det 5230 fysioterapiårsverk i kommunehelsetjenesten. Dette er økning på 45 årsverk fra 2021. Av det totale antallet årsverk var 2309 fastlønnede og 2754 årsverk med kommunal driftsavtale. Dette er en økning på henholdsvis 22,9 og 18,3 årsverk.  Antall årsverk per 10 000 innbyggere har derimot gått ned fra 9,6 til 9,5.

Det er 3197 fysioterapihjemler totalt, hvorav 119 er under 50 prosent, 1115 hjemler mellom 50 og 100 prosent og 1963 på 100 prosent. Det er 32 færre hjemler totalt enn i 2021, men samtidig er det en økning i andelen fysioterapeuter med fulle driftstilskudd, og en nedgang i delttidshjemler.

– Det er gledelig å se at flere fysioterapeuter har fått 100 % drivstavtale. Det betyr at flere nå enn tidligere har avtaler som samsvarer med faktisk arbeidsomfang. Dette er noe vi har vært opptatt av i mange år. Det er derimot bekymringsfullt at vi ikke ser en økning i antall fysioterapeuter med driftsavtale, sier Lund.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
I 2022 var det 273,8 fysioterapiårsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er om lag på samme nivå som i 2021. Riktignok ser vi en liten økning fra 8,0 til 8,1 fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere 0-5 år, noe som innebærer at mesteparten av fysioterapeutårsverkene antagelig går til de minste barna.

– Det er dessverre fortsatt et godt stykke igjen før vi når anbefalt bemanningsnorm, sier Lund. Vi erfarer at fysioterapi i helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan bli en salderingspost, fortsetter hun.

I og utenfor institusjon 
Det har vært en økning i antall årsverk til annet forebyggende helsearbeid og til diagnose, behandling og rehabilitering. Det er derimot færre fysioterapiårsverk til helse- og omsorgstjenester i institusjon i 2022 sammenlignet med 2021.

– Vi vet at mer fysisk aktivitet bidrar til mer selvhjulpenhet og mindre pleiebehov. Det er derfor beklagelig at kommunene ikke prioriterer økte ressurser for å sikre dette når vi vet at pleietjenesten blitt et knapphetsgode, sier Lund.

Finn de nye tallene og annen informasjon her: https://www.ssb.no/statbank/list/helsetjko


(Illustrasjon: Statistisk sentralbyrås hovedkontor i Oslo. Foto: iStockphoto.com.)

Kanskje du også liker

Enighet i Samfunnsbedriftene
Enighet i Samfunnsbedriftene
10 mai, 2023

Enighet i Samfunnsbedriftene Det er enighet mellom Samfunnsbedriftene og Unio i årets mellomoppgjør.

Takket World Physiotherapy for støtten
Takket World Physiotherapy for støtten
30 mai, 2023

Generalforsamlingen i Dubai Takket World Physiotherapy for støtten Billedtekst: Gerty Lund sammen med Esther-Mary D’Arcy...

Forhandlingsstart i staten
Forhandlingsstart i staten
27 april, 2023

– Også de med høyere utdanning må sikres reallønnsvekst Lønnsforhandlingene i staten begynte i dag. – De med høyere utda...