Nytt Nasjonalt pasientforløp for pasienter med langvarig utmattelse

Må ha tettere samarbeid

Fatigue 2

For mange pasienter med langvarig utmattelse opplever et lite koordinert tjenestetilbud, med mange konsultasjoner og lange forløp. Disse pasientene opplever et begrenset tilbud om behandling og rehabilitering. I tillegg er det stor variasjon i organisering og omfang av tverrfaglige tilbud.

Derfor er det nå utarbeidet et nasjonalt pasientforløp for denne pasientgruppen. Det nasjonale pasientforløpet har nylig vært ute på høring og den første pasienten kan registreres i forløpet fra januar 2024.

Fysioterapeuter har - over mange år - tatt imot pasienter med ulike utmattelsestilstander, og som føler seg som kasteballer i helsevesenet.  Kompetansen innen helsetjenesten på dette området kan synes å være mangelfull og dette nasjonale pasientforløpet bør derfor bidra til gode og sammenhengende behandlingsforløp.

Dette mener Norsk Fysioterapeutforbund

Forløpet kan med fordel tydeliggjøre kompleksiteten og behovet for tettere samhandling. Veiledningsansvaret spesialisthelsetjenesten har overfor helsepersonell i kommunehelsetjenesten, kan fremkomme tydeligere. Det blant annet fordi du – som behandler – kan føle deg noe alene i kommunen din i forbindelse med så komplekse og sammensatte tilstander. Ressurssterke sparringspartnere er viktig i slike saker.

I høringssvaret uttrykker Norsk Fysioterapeutforbund også bekymring for den store gruppen av barn som vi mener har stor risiko for å falle utenfor. Forløpet bør derfor dekke alle aldersgrupper. 

Norsk Fysioterapeutforbund mener videre at det er hensiktsmessig å anbefale at flere profesjoner som kjenner pasienten bidrar med informasjon i henvisningen. Det fordi henvisningene er omfattende.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fatigue 1Mange av disse pasientene har vansker med daglige gjøremål. Det er derfor uheldig at en person med utmattelse må innom mange kontor og ha flere timeavtaler, for at det skal bli sendt en henvisning. 

Fysioterapeuter møter ofte disse pasientene, blant annet barn og unge som har smertetilstander og utmattelsestilstander, samt at de ofte har mye fravær fra skolen. Pasientene følges opp tett, og fysioterapeuters kompetanse innen det å gjøre funksjonsvurderinger er viktig. Hvis fysioterapeuter hadde rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten, ville det bidratt til å gjøre pasientforløpet lettere.

Norsk Fysioterapeutforbund mener også at andre tjenesteytere fra kommunehelsetjenesten enn fastlegen bør være til stede på de to samhandlingskonsultasjonene mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og pasienten, som inngår i forløpet. Fysioterapeut og representant fra Nav er blant annet aktuelle.

NFF har bidratt

Norsk Fysioterapeutforbund, ved Ingrid Snöbohm Skogdal, har deltatt i ekspertgruppen som har gitt Helsedirektoratet råd i utarbeidelsen av pasientforløpet. Norsk Fysioterapeutforbund har også deltatt i et eget møte med Helsedirektoratet om saken.

Kort om pasientforløpet

Pasientforløpet er aktuelt for pasienter over 18 år med alvorlig utmattelse, uten kjent grunnlidelse, av minst seks måneders varighet og minimum 50 prosent reduksjon i aktivitetsnivå.

Det kan videre foreligge mistanke om CFS/ME eller CFS/ME-diagnose, men det er behov for tverrfaglig vurdering og funksjonsvurdering i spesialisthelsetjenesten. Barn fra 16 år kan inkluderes hvis det ikke finnes et eget tilbud i barneavdeling. Fastlege eller annen med henvisningsrett kan henvise.

  • Forløpets start: Nasjonalt pasientforløp start registreres på datoen henvisningen mottas i spesialisthelsetjenesten. Rett til prioritert helsehjelp vurderes innen 10 virkedager i spesialisthelsetjenesten.
  • Kartlegging- tverrfaglig utredning: Utredningen bør være tverrfaglig ut ifra en biopsykososial forståelse. Den tverrfaglige utredningen bør starte senest to måneder etter mottatt henvisning, og bør være gjennomført innen én måned fra første konsultasjon. Aktuell fagpersonell/kompetanse i tverrfaglig utredning bør inkludere lege, psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut. 
  • Oppsummerende samhandlingskonsultasjon: Hensikten med samhandlingskonsultasjonen er å utarbeide en plan for videre oppfølging og behandling som er basert på den tverrfaglige vurderingen av pasienten. Planen utarbeides i samråd med pasienten. Det tilstrebes å komme frem til en plan som tar utgangspunkt i pasientens egne ressurser samt hva som oppleves viktig for pasienten. Pasient, eventuelt med pårørende/ledsager, representanter fra det tverrfaglige teamet, samt fastlegen deltar. Deltakelse fra andre tjenesteytere fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten vurderes i samråd med pasienten.  
  • Oppfølgende samhandlingskonsultasjon: Plan for oppfølging og behandling evalueres sammen med pasienten i en tverrfaglig samhandlingskonsultasjon innen 6 måneder etter oppsummerende samhandlingskonsultasjon. Formålet er å evaluere, følge opp og eventuelt justere de tiltakene som er iverksatt. Pasient (eventuelt med pårørende/ledsager), det tverrfaglige teamet samt fastlegen/henviser deltar. Deltakelse fra andre tjenesteytere vurderes i samarbeid med pasienten.  Spesialisthelsetjenesten har ansvar for koordinering og gjennomføring av samhandlingskonsultasjonen. Ansvar for eventuelle oppfølgingstiltak avklares i konsultasjonen.
  • Forløpets avslutning: Nasjonalt pasientforløp avsluttes etter oppfølgende samhandlingskonsultasjon. Videre oppfølging av pasienten skjer utenfor det nasjonale pasientforløp.

 Høringsutkast

 NFFs høringsinnspill

 Nasjonal veileder: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

 Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund: Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no

Kanskje du også liker

Ny midlertid ordning for avlevering av pasientjournaler
Ny midlertid ordning for avlevering av pasientjournaler
30 mai, 2023

Ny midlertid ordning for avlevering av pasientjournaler En ny nasjonal ordning for oppbevaring av journaler ved opphør o...

Mer fleksibilitet for ridefysioterapeuter
Mer fleksibilitet for ridefysioterapeuter
19 desember, 2022

Mer fleksibilitet for ridefysioterapeuter Etter påvirkning fra Norsk Fysioterapeutforbund har det kommet en endring i re...

Oppfølging av personer med benamputasjon
Oppfølging av personer med benamputasjon
31 mai, 2023

Oppfølging av personer med benamputasjon Gjennom kurset «Fysioterapi og benamputasjon» vil deltakerne få økt kunnskap om...