Revidert budsjett 

Norsk Fysioterapeutforbund forventer at rehabilitering prioriteres 

Fysioterapeuter i jobb

Ventetiden for rehabiliteringspasienter innen muskel- og skjelett må inngå i regjeringens satsing på kortere behandlingskøer, mener Norsk Fysioterapeutforbund. - Det bidrar til mer helhetlig pasientforløp, sier forbundsleder Gerty Lund. 

I dag tirsdag 14. mai – la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen. Hovedbudskapet på helseområdet er å øke basisbevilgning til sykehusene med to milliarder kroner. Dette er midler som skal benyttes til å redusere ventetidene.  

Ventetider innen rehabilitering og muskel- og skjelett 

En gjennomgang av ventetider, viser at ventetidene innen rehabilitering varierer mye. Etter brudd og ortopedi varierer det fra èn til 50 uker og for pasienter som skal rehabiliteres etter hjerneslag og skader, varierer ventetiden fra én til 30 uker (Kilde: Helsenorge.no). 

Ventelistene når det gjelder operasjoner for eksempel etter ryggprolaps og nakkeprolaps varierer fra 3 til 64 uker.  

 - Tidlig behandling og rehabilitering for disse tilstandene har stor betydning for sykefravær og fremtidig funksjon. Redusert ventetid er dermed svært god samfunnsøkonomi, og jeg forventer at dette også prioriteres sier Gerty Lund. 

Bedre ansvar og oppgavedeling 

Hun er enig med helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i at bedre fordeling av ansvar og oppgaver vil kunne bidra til redusert ventetid.  

- Rett person, til rett tid, på rett sted må være målet. Dette gir bedre kvalitet for brukerne, er mer effektivt og gir større jobbtilfredshet for helsepersonellet, sier Lund. 

Gode eksempler 

Det finnes mange eksempler på god oppgavedeling både i Norge og utlandet. Fysioterapeuters kompetanse i å foreta funksjonsvurderinger er i større grad blitt benyttet innen ortopedi; eksempelvis på St. Olavs hospital, Haraldsplass diakonale sykehus, Martina Hansens hospital, Lovisenberg sykehus og i Tromsø.  

Ventetiden har etter slik oppgavedeling blitt kortere blant annet fordi ortopedene kan benytte sin tid til å operere flere pasienter. Ved Haraldsplass diakonale sykehus gikk ventetiden ned fra ni måneder til 3-4 uker etter at dette ble innført i 2017. 

Rekruttering 

Lund mener også det er viktig at lønns- og arbeidsvilkår for fysioterapeuter prioriteres. Ledere av fysioterapitjenesten ved norske sykehus rapporterer om at det til tider er utfordrende å rekruttere til ledige fysioterapistillinger. 

- Helsepersonell, inkludert fysioterapeutene, fortjener en anstendig lønn både slik at vi beholder de som allerede jobber i sykehusene samt at de blir en attraktiv arbeidsplass for nye. Dette også for å sikre at fysioterapeutene ikke forsvinner til privat helsetjeneste, sier Lund. 

Økt samhandling mellom kommuner og sykehus 

Som oppfølging av Nasjonal helse- og samhandlingsplan bevilger regjeringen også midler til rekruttering og samhandling. 100 millioner kroner settes av til tjenesteutvikling, felles planlegging, kortere ventetider og gode pasientforløp mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.  

Helse Sør-Øst får 61,9 millioner kroner, Helse Midt-Norge 16,2 millioner kroner og Helse Vest 21,9 millioner kroner. I tillegg kommer 90 millioner kroner til Helse Nord.   

Disse midlene skal benyttes til svangerskaps-, føde- og barselomsorg, psykisk helse og rus, rehabilitering, tiltak for utskrivningsklare pasienter og prehospitale tjenester.  

Annet nytt fra Revidert nasjonalbudsjett og Kommuneproposisjonen  

  • 400 millioner kroner til ettårige ventetidstiltak i spesialisthelsetjenesten hvor det skal legges vekt på tiltak som gir varige effekter og som ivaretar de ansatte og arbeidsmiljø 
  • 100 millioner kroner til å øke kapasiteten i sikkerhetspsykiatrien  
  • Nettbasert lederutdanning for leger i kommunale helse og omsorgstjenester foreslås utvidet til å omfatte ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester 
  • Det foreslås 1,5 millioner kroner til å utrede om finansieringen av praksis i profesjonsutdanningene bør endres 
  • Kommunenes frie inntekter økes med 2,5 milliarder kroner i 2025 utover demografi- og pensjonskostnader, men det er ingen økning i 2024   

Kanskje du også liker