Ber om at fysioterapeuters kompetanse utnyttes bedre.

Radiumfysio 12

Norsk Fysioterapeutforbund ber myndighetene utnytte fysioterapeuters kompetanse bedre enn i dag. - Det har flere hatt stor suksess med, sier forbundsleder Gerty Lund.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ba i fjor Sykehusutvalget om å vurdere erfaringene med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen. Utvalget skulle også foreslå tiltak som kan bidra til effektiv ressursutnyttelse og spesialisthelsetjenester av god og likeverdig kvalitet innenfor en modell med statlig eierskap. 

Utvalget leverte sin rapport i mars 2023. Nå har Norsk Fysioterapeutforbund sendt sine synspunkter på rapporten.
 
-    NFF mener utvalget treffer godt med beskrivelsen av dagens situasjon og utfordringsbilde. Det er positivt at utvalget vier mye plass til samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og i tillegg kommer med konkrete forslag til tiltak, sier forbundsleder Gerty Lund. 

Riktignok savner hun en omtale og vurdering av de private ideelle rehabiliteringsinstitusjonene, samt en problematisering av anbudenes betydning for sterke og stabile fagmiljøer i disse institusjonene. 

-    Utvalget kunne ha viet mer plass til å stille spørsmål nedenfra og opp – hva skal til for å levere best mulig helsetjenester til flest mulig? Og i den sammenheng kunne det også vært naturlig at utvalget hadde vurdert størrelsen på de topptunge regionale administrasjonene, sier Lund.
 
Overføre rehabiliteringsansvar til spesialisthelsetjenesten
Det er kommunene som har ansvar for det meste av rehabilitering og vi har sett at rehabiliteringstilbudet mange steder i landet er for dårlig. Det er stor variasjon blant landets kommuner med hensyn til hvor godt de er rigget til å ta imot til dels dårlige pasienter med stort rehabiliteringsbehov. 

-    Vi støtter derfor utvalgets forslag til alternativt virkemiddel for bedre samhandling, som innebærer at det er mulighet for at deler av kommunenes ansvar for blant annet rehabilitering kan overføres til spesialisthelsetjenesten, sier Gerty Lund.
 
Funksjonsnivå og rehabiliteringsbehov må utredes før utskriving
Kommunene opplever at pasienter skrives ut for tidlig fra sykehus. Før en pasient skal utskrives skal pasientens samlede funksjonsnivå og fremtidig utvikling være vurdert. Plan for oppfølging av pasienten skal foreligge. Norsk Fysioterapeutforbund mener det er viktig at personellet ved sykehusene har tid nok til å ivareta kompetanseoverføringsansvaret og kommunikasjonsbehovet som dette medfører. 
 
-    Tilbakemeldingene vi får fra våre sykehusfysioterapeuter, som har en nøkkelrolle i dette arbeidet, er at de på grunn av høyere inn- og utskrivingsfart, får stadig kortere tid til å vurdere funksjon og rehabiliteringspotensiale. Det er i dag et stort gap mellom tidspunktet sykehuset anser pasienten for medisinsk ferdigbehandlet og når, eller i mange tilfelle om, neste tjenestenivå kan tilby et godt opptreningstilbud. Dette bidrar ikke til gode overføringer, og for en pasient kan konsekvensen være et liv i rullestol med pleiebehov framfor et selvstendig liv uten behov for pleietjenester, fortsetter Lund. 
 
Oppgavedeling
NFF la i høringssvaret også vekt på mulighetene for oppgavedeling som kan bidra til bedre ressursutnyttelse. 
-    Fysioterapeuters kompetanse kan utnyttes i langt større grad enn i dag og vi begynner å ha solid erfaring med at ved å bruke fysioterapeuter til å vurdere om pasienter med skader/plager i skulder, kne og hofte bør opereres eller ikke, samt foreta postoperative kontroller av ortopediske pasienter reduseres ventelister ved at kirurgene kan bruke sin tid mer effektivt. Med andre ord, bedre ressursutnyttelse, sier Gerty Lund – og viser til gode eksempler på slik oppgavedeling fra St. Olav hospital, Haraldsplass sykehus, Lovisenberg sykehus og sykehuset i Tromsø.
 
Finansiering
Hun mener finansieringsordningen ikke gir god nok uttelling for å drive god rehabilitering, med dagens DRG-vekting. 
-    For at rehabilitering i sykehusene skal få større tyngde og prioriteres høyere, må dette komme til syne i hvordan den innsatsstyrte finansieringen også "belønner" dette. Dette gjelder også prehabilitering, sier Lund. Det må utvikles koder og finansiering som gir uttelling for å satse på dette, fortsetter hun. 
 
Utvalget peker på muligheten for lokale pilotprosjekter som kan bedre samhandlingen. NFF har ved flere anledninger foreslått gjennomgående finansiering av enkelte pasientforløp for Helse- og omsorgsdepartementet.

- Vi foreslår at det eventuelt piloteres i noen ulike områder i landet, som for eksempel Finnmarksykehuset og kommuner i Finnmark, Vestre Viken ved Bærum sykehus og kommunene Asker og Bærum, Sørlandet sykehus og kommunene i Agder, foreslår forbundsleder Lund.
 
Helsefelleskap
Hun mener også at helsefelleskapene ikke fungerer optimalt, men at det er potensiale for forbedring.

Norsk Fysioterapeutforbund mener at rehabiliteringskompetanse må finnes i alle tre nivåene, og dette har vi etterlyst fra den dagen helsefelleskapene ble lansert. - En stor del av jobben som gjenstår når pasientene skrives ut fra sykehus, er rehabilitering. Å få løftet pasientens funksjonsnivå så høyt som mulig for at pasienten skal kunne ta ut sitt potensial for egen mestring og et selvstendig liv, burde være en menneskerett. Her har fysioterapeutene en særdeles viktig rolle, sier hun.

Og fortsetter: Samarbeid mellom fysioterapeuter i sykehusene og de kommunalt ansatte fysioterapeutene og de kommunale avtalefysioterapeutene må også settes mer i system, og fysioterapeutene må få sin plass i helsefelleskapenes organisatoriske struktur. Ressursene må i større grad enn i dag kanaliseres dit hvor samhandlingen faktisk foregår.
 
Kommunikasjon, sykehusbygg og ledelse
Lund mener også kommunikasjonen mellom sykehusene og den kommunale helsetjenesten (inklusiv avtalefysioterapeutene som er en del av den offentlige helsetjenesten) må være enkel og lett tilgjengelig. 

-    Det er en forutsetning for gode pasientforløp at IKT-systemene i kommuner og sykehus understøtter, ikke står i veien for, samhandling. Det er en gjennomgangsmelodi at det er så vanskelig å komme i kontakt med riktig instans i sykehusene for fastleger og avtalefysioterapeuter, sier Lund. 

I tillegg til IKT-systemer, mener hun det i mange tilfeller er behov for å raskt avklare eller veilede en kollega. Lund viser blant annet til Bærum sykehus.
- De har opprettet en konfereringstelefon, som overlegene har ansvar for. Alle fastlegene og mange fysioterapeuter i de tilhørende kommunene har tilgang til tjenesten. Dette er et enkelt tiltak som har fungert bra for alle parter og som er til etterfølgelse for flere disipliner, sier Lund.

For små sykehus
Norsk Fysioterapeutforbund erfarer at nye sykehusbygg bygges for små. Trangboddhet går utover effektiv drift og kan være til hinder for god oppgavedeling. Fysioterapeuter benyttes i økende grad til poliklinisk aktivitet ved undersøkelse og oppfølging av pasienter der det tidligere var lege som utførte oppgavene. 

-    Utviklingen er gledelig. Utfordringen er å ha nok tilgang til rom i poliklinikkene. Det ideelle er oftest at lege og fysioterapeut jobber vegg i vegg. Det må også settes av tilstrekkelig med areal for tidlig rehabilitering i sykehusene. Selv om liggetiden er kortere, er det mange som skal og bør ha en god oppstart av rehabilitering i sykehusene, sier Lund.

Hun tenker også på lederne
-    For å være en god leder, må ikke lederspennet være for stort. Det finnes eksempler fra sykehus der lederspennet er så stort at god ledelse ikke er mulig å oppnå. Det blir viktig å jobbe med denne utfordringen fremover, sier Lund. 
-    I høringssvaret viste vi også til at det for de mindre profesjonene som for eksempel fysioterapeutene, er viktig at profesjonen er samlet som en enhet i sykehusene med egen leder på tvers av sykehuset. Dette for å sørge for en robust tjeneste med tanke på bredde i kompetanse, fagutvikling, vaktordninger og omprioriteringer ved fravær med mer.

NFFs høringssvar i sin helhet

NOU 2023: 8

Kanskje du også liker

Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan
Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan
20 september, 2022

Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan Samhandling for å skape gode pasientforløp og likeverdige tjenester bli...

NHN avvikler e-posttjenesten
NHN avvikler e-posttjenesten
30 mai, 2023

NHN avvikler e-posttjenesten Norsk helsenett (NHN) avvikler e-posttjenesten sin fra 31. oktober 2023.