NFFs innspill til statsbudsjettet 2024 – Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 1000x750

Det er et omfattende sett budsjettanbefalinger som Helse- og omsorgsdepartementet og dets øverste politiske leder Ingvild Kjerkol nå har fått fra Norsk Fysioterapeutforbund.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) oppfordrer Regjeringen til å satse på endringer som fører til en mer bærekraftig helsetjeneste. Det innebærer en prioritering av habilitering, rehabilitering, forebygging, læring og mestring, effektive og gode pasientforløp. Det å investere i folkehelse og bærekraftige helsetjenester som helsestasjon og skolehelsetjeneste, frisklivssentraler og habiliterings- og rehabiliteringstjenester vil kunne utsette behov for pleie- og omsorgstjenester, føre til færre innleggelser i sykehus, og reduserte utgifter hos Nav i ettersom færre vil ha behov for ytelser slik som sykepenger, AAP og uførepensjon.

Videre understreker NFF i innspillet at et heltidsløft, som regjeringen har tatt initiativ til, også må gjelde fysioterapeuter, både ansatte og avtalefysioterapeuter. NFF mener at deltidshjemler må økes til fulle hjemler.

Her er budsjettinnspillet i sin helhet:

Dette er Norsk Fysioterapeutforbunds anbefalinger til departementet:


Økte midler til helseforetak og kommuner  
1.    Norsk Fysioterapeutforbund mener at de økonomiske rammene for sykehusene og veksten i de frie inntektene til kommunene må økes for å møte pasientenes behov, sikre en bedre bemanning og utvikle helse- og omsorgstjenestene.

Psykisk helse   
2.    Det er behov for en mer helhetlig (biopsykososial) oppfølging av personer som henvises til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og til voksenpsykiatrien. For å sikre at pasientgruppens fysiske og psykiske helseutfordringer ivaretas, er det nødvendig med flere fysioterapeuter også innen denne delen av helsetjenesten.

Habilitering og rehabilitering 
3.    Det må utarbeides en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering som sikrer kapasitet, kompetanse og samhandling i tjenesten. I dag er tilbudet fragmentert og tilfeldig. Norge trenger en rehabiliteringsreform. 
4.    Det må settes av midler for å styrke rehabiliteringstjenestene, utvikle gode pasientforløp og samhandling i tjenestene. Rehabilitering må få en egen plass i helsefellesskapene – det kommer pasientene til gode.

Helsefremmende og forebyggende tjenester
5.    Det må innføres bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder skolehelsetjenesten i VGS. Det mangler i underkant av 500 fysioterapeutstillinger i tjenesten, derfor må det bevilges 400 millioner kroner øremerket til nye fysioterapeutstillinger i en opptrappingsplan over tre år. Tjenesten må være tverrfaglig for å virke etter hensikten.  
6.    Det må avsettes ressurser til at én time fysisk aktivitet daglig i skolen kan gjennomføres. Midlene må sikre lærerne kompetansemidler, rammer og aktuelt utstyr til den enkelte skole.  
7.    Det må settes av midler til en helhjertet opptrappingsplan for frisklivssentraler. Alle kommuner skal ha frisklivssentral innen 2025. 
8.    NFF mener at alle kommuner skal ha en kommunal folkehelsekoordinator og finansiering av denne må sikres. Folkehelse er tverrsektorielt og kan ikke løses i helsetjenesten alene.  
9.    Barselomsorgen må styrkes. Som et minimum må alle barselkvinner få en time konsultasjon hos fysioterapeut etter fødsel.

Egenandeler for ungdom 
10.    Alle må fritas for egenandel hos fysioterapeut til de er 19 år – aldersgrensen må heves fra 16 år. Ungdom skal ikke være nødt til å velge bort nødvendig fysioterapi pga. økonomi.

Arbeid og helse 
11.    En egen nasjonal portal for henvisning til arbeidsrettede helsetiltak bør innføres.  
12.    Helse og arbeid-oppbyggingen i spesialisthelsetjenesten må få tilført tilstrekkelig med midler. Samtidig må det understrekes at det viktigste arbeidet på dette området foregår i den kommunale helsetjenesten, derfor må finansieringen følge med til kommunene. 
13.    Det er nødvendig å stimulere til tiltak som bidrar til økt fysisk aktivitet tilpasset arbeidstaker og arbeidsoppgaver. Dette for å beholde flere i arbeid lenger.

Kompetanse 
14.    NFF mener at det må etableres en offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter. Det må derfor avsettes midler i statsbudsjett 2024 til innføring og administrasjon av en slik ordning. 
15.    Helseforetakene må få tilført midler til å støtte videreutdanning av fysioterapeuter. Likeledes må det opprettes ordninger via inntektssystemet til kommunene som sikrer systematisk kompetanseoppdatering blant helsepersonell. 
16.    Det er viktig med finansieringsordninger som sikrer at utdanningsinstitusjonene har mulighet til å tilby og opprettholde gode kliniske videreutdanninger. NFF regner med at regjeringen følger opp det igangsatte arbeidet med å gjennomgå finansieringskategoriene i høyere utdanning og at de helsefaglige utdanningene selvfølgelig inkluderes.

Andre tiltak 
17.    Samhandlingsmodellen for kommunal helsetjeneste, Knutepunktmodellen, innføres i flere kommuner. Helsemyndighetene må bevilge tilskudd til kommuner som ønsker å innføre modellen. Det anslås et tilskudd i størrelsesorden 45 millioner kroner. 
18.    Oppkobling til Helsenettet må være kostnadsfritt for helsepersonell, og det må avsettes midler til dette i statsbudsjettet 2024.   
19.    Et heltidsløft for helsepersonell, som regjeringen har tatt initiativ til, må også gjelde selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Deltids driftshjemler for fysioterapeuter i kommunene må økes til fulle hjemler. Det kan synes nødvendig at kommunene får tydeligere nasjonale føringer for å innføre fulle driftshjemler, helst i form av finansiell støtte.

Les begrunnelser for anbefalingene og dokumentet i sin helhet:

NFFs innspill til statsbudsjettet 2024 – HOD (pdf)

Kontaktpersoner i NFF: 

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.
  • Christine Martens, seniorrådgiver, cm@fysio.no, tlf: 971 97 355.
(Foto av Ingvild Kjerkol: Arbeiderpartiet, fra partiets album på Flickr.com)

Kanskje du også liker

Innspill til Normkonferansen 2023
Innspill til Normkonferansen 2023
6 februar, 2023

Innspill til Normkonferansen 2023 Har du tanker omkring informasjonssikkerhet og personvern som kan være et bidrag til N...

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
19 januar, 2023

Disse endringene i arbeidsmiljøloven gjelder fra 2023 Fra 1. januar 2023 kommer det flere lovendringer som får betydning...