Gaver fra pasienter – hva gjør jeg?

Illustrasjon_gåver_til_fysioterapeut_1000x750
Har du som fysioterapeut blitt tilbudt en blomsterbukett eller andre gaver fra en pasient eller pårørende, og har du vurdert om det egentlig er greit?

Det er knyttet flere lovpålagte forpliktelser og forbud til helsepersonells yrkesutøvelse. Det er blant annet forbud mot å motta gaver, arv og andre ytelser fra pasienter eller andre, når ytelsene er egnet til å påvirke yrkesutøvelsen din. Formålet med forbud mot gaver og andre ytelser er å sikre at helsepersonell i sin yrkesutøvelse opptrer i tråd med pasientens interesser, og ikke handler ut fra hensynet til egen vinning eller andre utenforliggende hensyn.

– Utgangspunktet ditt må være at du ikke skal motta gaver fra pasientene eller pårørende, sier Anne Kristine Jarbo, juridisk rådgiver i Norsk Fysioterapeutforbund. Gaveforbudet er regulert i helsepersonelloven § 9, i forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse og i NFFs yrkesetiske retningslinjer.

– Det handler om gaver som er gitt deg i rollen som helsepersonell, og forbudet gjelder selv om behandlingsrelasjonen er avsluttet. Helsepersonellets nære familie eller venner kan heller ikke motta gaver dersom det kan påvirke behandlingsrelasjonen du som fysioterapeut har til pasienter, fortsetter Jarbo.
Gaver som er egnet til å påvirke hvordan du utfører pasientbehandlingen, vil kunne føre til forskjellsbehandling mellom pasienter. Behandlingen vil da ikke nødvendigvis være helsefaglig begrunnet, og vil kunne være i strid med kravet til forsvarlighet.

– Det kan for eksempel handle om å få behandling raskere mot at du som fysioterapeut får rabatter, eller at du får tjenester og ytelser som ikke nødvendigvis innebærer en økonomisk gevinst, sier Jarbo.
Andre eksempler på gaver er penger, gavekort, aksjer, løsøre, reiser, faglige gaver, faglitteratur, provisjon av salg av bestemte produkter, godgjøres for deltakelse i forskingsprosjekter, vareprøver.

Helsepersonelloven § 9 andre ledd omhandler gaver av ikke-ubetydelig verdi. 

– Om gaven er av ikke-ubetydelig verdi, vil være avhengig av pasientens økonomiske situasjon og psykiske helsetilstand. Gaven kan oppleves som en gave av høy verdi for pasienten, selv om du som fysioterapeut ikke vurderer det slik. Ofte vil gaver som blomster og konfekt være greit å motta, men du må hele tiden vurdere om dette er gaver du tenker pasienten opplever som av ubetydelig verdi, sier Jarbo.

Forbudet mot å motta gaver gjelder også arv.

– Man ser av praksis fra helsepersonellnemnda at det ikke trenger å være forskjell på om man får vite at man er tilgodesett i pasientenes testamente mens pasienten lever, eller om det skjer etter at pasienten er gått bort. Dette fordi arv som hovedregel er av betydelig verdi, avslutter juridisk rådgiver Anne Kristine Jarbo.

Les mer om ulike sider ved ditt ansvar som helsepersonell her:

https://fysio.no/helsepersonellansvaret

Kanskje du også liker