Koronautvalget nærmest overser fysioterapeutenes rolle

Fysioterapi for intensivpasienter_koronapandemien_1000x750Koronautvalgets rapport mangler en tydelig vurdering av fysioterapeutenes rolle. Det mener Norsk Fysioterapeutforbund i sitt høringssvar.

I april 2022 oppnevnte regjeringen et eget utvalg for å evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. I juni i år overleverte utvalget sin rapport til statsminister Jonas Gahr Støre. Rapporten har nå vært til høring.

– Fysioterapeuter er en viktig del av den samlede helseberedskapen under en krise, det være seg pandemi, naturkatastrofer, store ulykker, konflikter eller krig. Dette gjelder både for kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I vårt høringssvar ga vi klart uttrykk for at vi savner en tydeligere beskrivelse og vurdering av fysioterapeuters rolle under koronapandemien, sier forbundsleder Gerty Lund.

Hun påpeker også at fysioterapeuter under koronapandemien opplevde at de ikke ble tilgodesett med internasjonalt anbefalt smittevernutstyr eller vaksiner.

– Koronapandemien gjorde det tydelig at fysioterapi som lovpålagt nødvendig helsehjelp ikke var like klart for alle som det var for oss, sier Lund.

Økonomiske konsekvenser
I høringssvaret viste forbundet også til fysioterapeuters rolle i spesialist- og kommunehelsetjenesten under koronaperioden, og redegjorde for hvordan nedstengningen og smitteverntiltakene rammet spesielt avtalefysioterapeutene økonomisk.

– Vi opplevde at flere opplevde et økonomisk tap på mellom 80 000 og 100 000 kroner fra 2019 til 2020. Dette ble ikke kompensert, og er et økonomisk tap de fleste ikke har klart å hente inn igjen, på tross av at mange har jobbet lange dager for å hente inn noe av dette, sier Lund.

Habilitering og rehabilitering
Norsk Fysioterapeutforbund savner også en vurdering av om det hadde vært mulig å opprettholde habiliterings- og rehabiliteringskapasiteten på en bedre måte enn det som ble gjort under pandemien.

– For mange pasienter som trengte helsehjelp ble dessverre nedprioritert i en lang periode, noe som helt sikkert har bidratt til redusert funksjon, sier Lund.

Trenger bedre oversikt
Norsk Fysioterapeutforbund støtter utvalgets forslag om at det bør utredes en mulighet for å opprette en nasjonal oversikt over alle helsepersonellgrupper som vil utgjøre en kritisk kapasitet i fremtidige krisesituasjoner.

– Vi regner med at myndighetene lett kan skaffe seg oversikt over fysioterapeuter som er ansatt på sykehus og i kommunehelsetjenesten, også over avtalefysioterapeutene. Vi mener at myndighetene også bør ha oversikt over selvstendig næringsdrivende uten avtale og over privatansatte fysioterapeuter, for også de bør kunne mobiliseres i en krisesituasjon, avslutter Gerty Lund.

Dette mener Norsk Fysioterapeutforbund:

  • Det er positivt og nødvendig med et slikt evalueringsarbeid for å bidra til bedre beredskap fremover.
  • Smittevernutstyr og aktuelle vaksiner må være tilgjengelig for helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter.
  • Fysioterapeuter er en del av teamet på intensivavdelinger, og må i hovedsak benyttes til det de har kompetanse til, så som forflytning, leieendring, mageleie, lungefysioterapi, mobilisering og kontrakturprofylakse.
  • NFF savner en vurdering av hvordan det hadde vært mulig å bedre opprettholde habiliterings- og rehabiliteringskapasiteten, og en vurdering av hva som er spesielt viktig å opprettholde av helsetilbud.
  • Avtalefysioterapeuter ble økonomisk hardt rammet, med en nedgang i inntekt på mellom 80 000 og 100 000 kroner. Et tap de ikke fikk kompensert for, og ikke hadde mulighet til å tjene inn igjen.
  • Det bør finnes en nasjonal oversikt over helsepersonell, også over selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten avtale. Det finnes ingen oversikt over næringsdrivende fysioterapeuter uten avtale eller privatansatte fysioterapeuter. Også disse bør kunne mobiliseres i en krisesituasjon.
  • Partssamarbeidet og organisasjonenes rolle kunne ha fått en bredere behandling i rapporten, da et velfungerende partssamarbeid vil være avgjørende også for fremtidig krisehåndtering. 
Norsk Fysioterapeutforbunds høringssvar

NOU 2023:16

Kanskje du også liker