Sykehustalen 2023 

Forbundsleder Gerty Lund roser helseministeren 

Gerty smiler 26.09.22

Forbundsleder Gerty Lund er glad for at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fremmet oppgavedeling og forskning i sin årlige sykehustale tirsdag 17. Januar. 

- Det er flott at helseministeren mener  oppgavedeling og forskning er viktig blant annet for å  legge til rette for god bruk av de ulike profesjonenes kompetanse. Da kan vi gi bærekraftige helsetjenester. Det har vi i Norsk Fysioterapeutforbund gitt innspill om ved flere anledninger, sier Lund.

Hun lyttet med spenning til den årlige sykehustalen. En tale Kjerkol holdt i sin egen hjemby Trondheim. 

- Jeg var i det store og hele fornøyd. Helseministeren var tydelig på at vi står i en  krevende økonomiske situasjonen, og at   helsesektoren  ikke blir skånet. Det er viktig at vi som forbund tar inn over oss den økonomiske situasjonen landet er i. Vi skal ta vårt samfunnsansvar, sier Lund.

Mindre å rutte med

Hun viser blant annet til at den offentlige pengebruken synker for første gang, og regjeringen bruker mindre fra oljefondet  

- Det reduserer også helseforetakenes handlingsrom. Helseministeren ber helseregionene om å se hva de kan gjøre mindre av. Helseforetakene får også - i oppdragsdokumentet fra helseministeren – krav om å revurdere og se på hvilke behandlingsmetoder som kan utfases. Jeg håper og tror at helseforetakene lar fagfolkene være sentrale i dette prioriteringsarbeidet, sier Lund.

Samtidig mener hun at politikerne ikke kan fraskrive seg prioriteringsansvaret.

- Å prioritere noe betyr ikke bare at noe skal komme først, men også at noe skal prioriteres ned eller helt bort. Jeg mener at det siste må være et ansvar myndighetene tar. Det skal helsepersonell som står nærmest pasienten slippe å gjøre.   Alle som i dag får behandling i spesialisthelsetjenesten, har et behov. Å skulle bli prioritert bort vil kunne oppleves som vondt og urettferdig for den det gjelder, og er en særdeles tung jobb for helsepersonell, sier Lund 

Regjeringen viderefører tre hovedmål som helseforetakene skal innrette sin virksomhet etter i 2023: 

  1. Psykisk helse og rus 
  1. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse – og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet 
  1. Sørge for rask tilgang til helsetjenester og gode pasientforløp. 

 

- Det er enkelt å støtte disse hovedmålene.   Rehabilitering har vært ett av tre hovedsatsningsområder for Norsk Fysioterapeutforbund. Vi er opptatt av at  gode pasientforløp må dekke hele forløpet for pasienten – ikke bare så lenge de er innlagt i spesialisthelsetjenesten. Overgangen ved utskrivelse til primærhelsetjenesten er et svakt punkt i forløpet. Skal vi lykkes med å få best mulig oppnåelig funksjonsnivå og mestring for pasientene, må vi sikre at de får adekvat rehabilitering. Det er det dessverre ikke gitt at pasientene får i dag, sier Lund.

Venter på samhandlingsplan

Hun har store forhåpninger om at den varslede helse og samhandlingsplanen som skal komme i år, gir rehabilitering en stor plass.  

- I den forrige helse og sykehusplanen var ordet «rehabilitering» kun nevnt sju ganger. To av dem gjaldt  rehabilitering av sykehusbygg! Den nye må bli langt bedre enn som så, sier Lund. 

Hun ønsker at myndighetene - ved Helse- og omsorgsdepartementet, Spekter og KS - vil teste gjennomgående finansiering av enkelte pasientforløp. Pasientene har selv sagt til helseministeren at det ofte glipper, spesielt i overgangen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

- Helseministeren sier at samhandling ikke er et mål i seg selv, men det er helt nødvendig for å sikre gode tjenester i hele landet. Ressursene må finne hverandre – effektivt og sømløst. 

Lund mener det  er spennende at helseministeren sier at de ser på flere grep som kan gi mer sammenhengende pasientforløp, og at det også er naturlig å se arbeid og helse mer i sammenheng.  

- Arbeidet på tvers av sektorer må styrkes, sånn at vi fra helsesiden bidrar i større grad til å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Jeg mener fysioterapeutene er sentrale i dette arbeidet, sier Lund.

Hun lover at Norsk Fysioterapeutforbund skal være på banen, når  Helsedirektoratet skal utrede hvordan finansieringsordningene bedre kan understøtte mer sammenhengende pasientforløp, gjennom for eksempel teambasert oppfølging og samlokaliserte tilbud mellom sykehus og kommuner. 

 

Kanskje du også liker

Ja til egenandelsfritak for ungdom mellom 16 og 18 år
Ja til egenandelsfritak for ungdom mellom 16 og 18 år
3 november, 2022

  Ja til egenandelsfritak for ungdom mellom 16 og 18 år Norsk Fysioterapeutforbund støtter forslaget fra Rødt om å heve ...

NFFs hovedmål 2023–2025
NFFs hovedmål 2023–2025
13 desember, 2022

Dette er de nye hovedmålene til NFF Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte har vedtatt seks nye hovedmål for de neste tre...

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
19 januar, 2023

Disse endringene i arbeidsmiljøloven gjelder fra 2023 Fra 1. januar 2023 kommer det flere lovendringer som får betydning...