Ferie og fravær for fysioterapeuter

Illustrasjonsfoto_ferie_1000x750

«Alt» du trenger å vite om ferie og fravær enten du er selvstendig næringsdrivende, ansatt fysioterapeut eller turnuskandidat!

At du kan få ta en velfortjent ferie når du ønsker det, tar du kanskje som en selvfølge, men er det egentlig det? Hvem bestemmer egentlig tiden for din ferie? Og hva skjer dersom du blir syk når du skulle ha tatt ferien? Blir den borte da? Og er det noen forskjell på om du er selvstendig næringsdrivende eller ansatt?

I denne artikkelen fra Norsk Fysioterapeutforbunds seksjon for arbeidsliv, ved advokat og seksjonsleder Morten Bjerkhaug, går vi gjennom en del typiske tilfeller du bør kjenne til.

Hvor mye ferie har jeg krav på?
Som ansatt har du krav på minst fire uker og én dag ferie hvert kalenderår. I ferieloven er dette omtalt som 25 virkedager, fordi en uke i ferielovens forstand regnes fra og med mandag til og med lørdag. Dette for at også de som jobber lørdager kan få fri lørdagen den uken man har ferie.

Turnuskandidater er midlertidig ansatte, og følger ferielovens regler på lik linje med øvrige fast og midlertidig ansatte.

Ansatte fysioterapeuter har krav på en ekstra uke ferie fra og med det året de fyller 60 år.

De som jobber et sted der det er opprettet tariffavtale, har normalt krav på fire ekstra feriedager. Det er dette som gjør at man får fem uker ferie. Disse fire ekstra feriedagene omfattes ikke av reglene i ferieloven om blant annet overføring av ferie, og kan avtales avviklet fritt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker så lenge ikke avtalen er i strid med gjeldende tariffavtale. Mange virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale, gir også sine arbeidstakere rett på disse fire ekstra feriedagene, og arbeidsgiver vil da i utgangspunktet kunne bestemme når disse fire feriedagene skal avvikles.

Ferie er en personlig rettighet som følger deg som ansatt. Skifter du arbeidsgiver i løpet av året, tar du med deg resten av ferietiden over til den nye arbeidsgiveren, og skal avvikle resten av ferien der.

Dersom du begynner hos ny arbeidsgiver 1. oktober eller senere på året, har du kun krav på å få avvikle seks virkedager ferie.

Selvstendig næringsdrivende – hva gjelder?
Ferieloven gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende. Som næringsdrivende må du selv sørge for å planlegge og ta ut din ferie, samt sette av penger til å ha noe å leve av i ferien. Dette er det bare du som har ansvaret for, og er kommunen uvedkommende. Dette gjelder uansett om du har driftsavtale eller ikke.

For selvstendig næringsdrivende med driftsavtale gjelder reglene om ferie og fravær i rammeavtalen ASA 4313 i de fleste kommuner. For Oslo – og for mange fysioterapeuter med driftsavtale i Drammen – gjelder den avtalen som er inngått i den enkelte kommune.

Hovedregelen er at avtalefysioterapeuter har rett til å ha inntil syv uker fravær fra sin praksis i løpet av året, jf. ASA 4313 punkt 15. Alt fravær skal i utgangspunktet meldes til kommunen. Dette for at kommunen kan legge til rette for at brukerne/kommunens innbyggere har tilgang til fysioterapitilbud også i løpet av ferieperioder.

For deg uten driftsavtale:
Selvstendig næringsdrivende uten kommunal driftsavtale kan ta så mye ferie de selv ønsker og synes de har råd til.

Som selvstendig næringsdrivende kan du imidlertid være bundet av din husleieavtale til å ha et åpent behandlingstilbud løpende gjennom året. I tillegg kan det være avtalt at du må betale dagsbøter dersom du holder stengt uten at dette er avtalt med utleier. Dette kan medføre at du må sørge for å skaffe en vikar som holder åpent dersom du har en klausul i din leieavtale som pålegger deg en slik plikt. Det anbefales at du leser gjennom din leieavtale med tanke på hva som gjelder for deg om ferie og fravær.

Hva er feriepenger?
Det er viktig å være klar over at ferie er fri uten lønn. Feriepenger kommer som erstatning for lønnsbortfallet i ferien. Arbeidsgiver er lovpålagt å sørge for at det settes av penger til en feriepengeopptjening, som utbetales deg når du har ferie (hovedregelen i ferieloven), eller som kan utbetales i juni mot at det trekkes i lønn (unntaksregelen i ferieloven, som de fleste virksomheter likevel benytter).

Feriepenger er 10,2 % av det du tjente i lønn året før du tar ut ferie. For dem som har fem uker ferie, er feriepengene 12 % av det de tjente i fjor. Arbeidstakere over 60 år får i tillegg 2,3 % ekstra feriepenger, noe som skyldes den ekstra ferieuken de har krav på.

Når kan jeg få ferie? Er det noen frist for varsling?
Som ansatt har du krav på å bli varslet om ditt ferietidspunkt minst to måneder før ferien starter. Mange opplever i praksis at ferietidspunktet fastsettes eller avtales nærmere ferien enn to måneder, noe som er OK så lenge du er enig i tidspunktet.

Hovedregelen er at alle arbeidstakere har krav på tre uker sammenhengende ferie innenfor tidsrommet 1. juni til og med 30. september. Det finnes særregler for dem som begynner i ny jobb sent på året.

Restferien etter ferieloven (én uke) kan kreves avviklet sammenhengende.

Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv tidspunktet for uttak av den ekstra ferieuken.

Erfaringsmessig er de fleste arbeidsgivere åpne for ferieønsker fra sine ansatte. Dersom arbeidsgiver ikke får feriekabalen til å gå opp etter frivillighet og avtale med sine arbeidstakere, er det arbeidsgiver som til syvende og sist har rett til å bestemme feriens plassering. Dette kan medføre at noen av og til ikke får ferie på den tid man ønsker.

Selvstendig næringsdrivende med driftstilskudd må avtale ferie med kommunen.

Selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd kan ta ferie når de selv ønsker.

Som nevnt ovenfor kan selvstendig næringsdrivende være bundet av regler om ferie og fravær i sine leieavtaler, og må derfor undersøke sin leieavtale for å avklare om det er avtalt noen begrensninger.

Hva skjer dersom jeg blir syk før eller under ferien?
Ansatte som blir helt arbeidsuføre (100 % sykmeldt) før ferien, eller under ferien, har i utgangspunktet krav på å få avvikle all lovbestemt ferie. Blir du syk før ferien starter, har du krav på erstatningsferie. Det samme gjelder dersom du blir syk mens du har ferie, men da må du dokumentere sykdommen med sykmelding og kreve erstatningsferie uten ugrunnet opphold etter ferien. Det anbefales at man krever erstatningsferie og legger frem sykemelding første dag etter ferien, for å unngå at det oppstår uenighet med arbeidsgiver og eventuelt tap av ferietid.

Delvis sykemeldte:
For delvis sykemeldte gjelder at en ferieuke trekkes med en hel uke, på lik linje med helt arbeidsfriske. Delvis sykemeldte kan altså ikke «strekke ferien» ved å kreve å bare ta ut feriedager på de dagene man ikke er sykemeldt og skulle vært på jobb. NFF anbefaler likevel at leder utviser skjønn i slike situasjoner. For eksempel vil en ansatt med høy sykemeldingsgrad stå bedre i det rent feriemessig ved å bli sykmeldt 100 % i slike situasjoner fremfor å fortsette å jobbe noe. Med tanke på de positive effektene ved å beholde kontakten med jobben mens man er sykmeldt, det forhold at arbeidsgiver ofte tjener på å beholde verdifull kompetanse, og dessuten regjeringens arbeidslinje i arbeidslivet, kan det tale for å vurdere hva som gir den beste løsningen i det enkelte tilfelle.

Selvstendig næringsdrivende:
Selvstendig næringsdrivende med driftsavtale bør gå i dialog med kommunen og legge frem sykemelding. Som avtalefysioterapeut har du krav på å kunne være borte fra praksis på grunn av sykdom så vel som på grunn av ferie. Dersom du blir syk, kan du påberope deg sykdomsfravær og avtale nytt ferietidspunkt.

Selvstendig næringsdrivende uten driftsavtale må selv planlegge hvordan de legger opp sin egen ferie.

Jeg fikk ikke tatt ut all ferien min – må jeg avvikle all ferien da? Jeg vil heller ha feriepengene utbetalt, kan jeg det?
Hovedregelen er at alle arbeidstakere både har rett og plikt til å avvikle all lovbestemt ferie (fire uker og en dag) i løpet av kalenderåret. Det betyr at arbeidsgiver kan pålegge deg å ta ferie selv om du ikke ønsker det, typisk på slutten av året.

Dersom arbeidsgiver er skyld i at du ikke fikk tatt all ferien, har du rett på å overføre ferien til neste år. I tillegg kan arbeidsgiver være erstatningsansvarlig overfor arbeidstakere som ikke fikk avviklet ferien. Dette er en «straffebestemmelse» for å sikre at alle får ferie.

Ferie som ikke ble avviklet på grunn av sykdom og permisjon, overføres automatisk til påfølgende ferieår.

Arbeidstakere som starter i sin første jobb, eller som har vært ute i langvarig permisjon, vil som oftest ikke ha opptjent noen feriepenger. Dersom dette gjelder deg, kan du motsette deg å ta ut mer ferie enn du har opptjent feriepenger til å leve av. Eventuell resterende ferie det året vil da ikke bli overført. Dette er en særregel som ikke kan påberopes av den som har full opptjening av feriepenger fra året før.

Arbeidstakere kan søke om å få overføre inntil 12 dager ferie, men dette er avhengig av at arbeidsgiver går med på det.

Ferieavvikling for selvstendig næringsdrivende:
Selvstendig næringsdrivende er ikke omfattet av ferielovens regler, og kan ikke kreve å få overført ferie til neste år. I kommuner som følger ASA 4313 har fysioterapeuter med driftsavtale krav på inntil syv uker fravær det enkelte år. Dersom du ikke selv sørger for å ta ut ferie, faller retten bort når året er omme.

Selvstendig næringsdrivende uten driftsavtale fastsetter selv sin egen ferie.

Spørsmål?
Ferieloven inneholder mange regler som omhandler temaer som ikke er behandlet i denne artikkelen. Dersom du har spørsmål som du ikke fant svar på her, er du velkommen til å ta kontakt med rådgivere i Norsk Fysioterapeutforbund ved å logge deg inn på NFFs nettsider og opprette en sak i «Mine saker».

Kanskje du også liker