Dette mener vi om offentlig utredning om kvinnehelse 

Tove Villumsen forklarer -2 

Norsk Fysioterapeutforbund mener ungdom mellom 16 og 18 år skal slippe egenandel hos fysioterapeut, at helsestasjoner for ungdom samt skolehelsetjenesten bør ha fysioterapeuter og at nybakte mødre må få én time fysioterapi. 

Det er blant punktene i et høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med en offentlig utredning om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse. 

Utredningen (NOU) - som har fått tittelen «Den store forskjellen» - ble lagt frem i mars i år, og har høringsfrist i juli 2023. 

- Selve utredningen er omfattende og god. Vi mener derfor det er viktig å påpeke både det som er bra, men også de områdene vi mener bør styrkes og forbedres, sier forbundsleder Gerty Lund. 

Faggrupper og forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund har vært involvert i høringssvaret. 

- Kvinnehelse er et felt hvor fysioterapeuter må få større plass. Vi ser at kvinner har behov for bedre tilgang til fysioterapeuter i ulike faser av livet. For å hindre at kvinnene går til ufaglærte, som for eksempel mammabloggere, må vi få en større og tydeligere plass i helsetjenestene, sier Lund. 

Norsk Fysioterapeutforbund vil løfte problemstillingen ytterligere under Arendalsuka 14. – 18. august. I forbindelse med debatten “Kvinners stemme – blir vi hørt?” løftes også problemstillingen. 

Debatten arrangeres torsdag 17. August klokken 12:30 i Samfunnsteltet i Arendal. 

Les mer 

 - Det er ingen tvil om at kvinnehelse er ett av flere områder hvor vi som fysioterapeuter er en viktig ressurs i helsetjenesten, men hvor vi opplever at kvinner kontakter andre yrkesgrupper uten helsekompetanse og utenfor helsetjenesten. Dette er urovekkende fordi pasientene risikerer at de ikke får den nødvendige og riktige helsehjelpen de trenger. Det igjen kan få alvorlige følgekonsekvenser, sier Lund. 

Dette er noen av innspillene fra Norsk Fysioterapeutforbund 

  • Det er nødvendig at forskningen gjøres på et representativt utvalg av befolkningen. 
  • Finansieringssystemet må innrettes bedre slik at kvinner med andre symptomer ved for eksempel slag eller ADHD, prioriteres. Pasientforløpene, med tilhørende finansiering, er innrettet mot diagnose, og ikke mot spesifikke kjønn eller symptomer 
  • Det må innføres fritak for egenandel ved fysioterapibesøk for ungdom mellom 16 og 18 år. 
  • Det gir uheldige signaler om at helsefremmende og forebyggende tiltak ikke lenger er like viktig. Fysioterapeutenes kompetanse bør komme barn og unge til gode 
  • Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten bør ha fysioterapeut med kompetanse på kropp og selvfølelse, smerter, underlivssmerter, stressmestring og bevegelsesglede 
  • Etablere digital kvinnehelseportal 
  • Det er viktig å sikre tverrfaglig kompetanse på helsestasjonen. Det bør anbefales et lavterskel gruppetilbud for mødre før og etter fødsel sammen med fysioterapeut og jordmor. Fysioterapeuten tilknyttet helsestasjonen kan henvise til fysioterapeuter innen kvinnehelse. For å sikre geografisk likhet, må anbefalingen inn i Nasjonale retningslinjer for helsestasjonen 0-5 år 
  • Alle kvinner som har født må få en time fysioterapi i barselperioden for veiledning og opptrening etter fødsel.  Kvinner som har født med keisersnitt må få bedre oppfølging 
  • Sykepleiere ikke må ha hovedansvar for koordinering, utredning og behandling av bruddforebyggende behandling (NOU 2023:5 s. 163). Fysioterapeutene kan koordinere, forebygge fall og rehabilitere etter fall.  

Les hele høringssvaret her 

Kanskje du også liker