Debattinnlegg

Ja - det enkle er ofte det beste

Skjermbilde 2024-04-11 kl. 13.31.32

Billedtekst: Debattinnlegg fra forbundsleder Gerty Lund. Debattinnlegget ble først publisert i Dagens Medisin. Foto: Bo Mathisen.

Selv om Norsk Fysioterapeutforbund uttrykker støtte til at fastlegen skal ha portvokterrollen, erfarer fysioterapeuter at dette tidvis er en uhensiktsmessig arbeidsfordeling.

 
 

Leder av Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev skriver i Dagens Medisin 12. april at det kan gi raskere resultater og være mer kostnadseffektivt å satse på tiltak som fremmer bedre samarbeid mellom de ulike helsetjenestene innad i kommunene enn å flytte flere tjenester inn på fastlegekontorene.

Norsk Fysioterapeutforbund er en varm forsvarer av en velfungerende fastlegeordning og vi har også sett med bekymring på utfordringene ordningen de siste årene har stått ovenfor. Samtidig er vi opptatt av at hele primærhelsetjenesten står under press. Det er derfor behov for å se på helsetjenestene i kommunene som en helhet.

Fysioterapeuter kan bidra til å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten

Selv om Norsk Fysioterapeutforbund uttrykker støtte til at fastlegen skal ha portvokterrollen, erfarer fysioterapeuter at dette tidvis er en uhensiktsmessig arbeidsfordeling, og at dette kan forsinke prosessen for pasientene. Er det behov for rask bistand eller utredning fra spesialisthelsetjenesten, kan det være viktig for pasienten at hjelpen kommer så raskt som mulig. Det blant annet for å øke mulighetene for tilbakeføring til arbeid.

Å ansette fysioterapeut på fastlegekontoret for å bistå legen med pasienter på muskel- og skjelettområdet, kan åpne for gode løsninger for pasientene. Fra 2024 vil alle voksne i England med muskelskjelettplager få en fysioterapeut som første kontakt ved sitt lokale fastlegekontor uten å være henvist av fastlege. Dette har vært testet ut ved pilotering i England gjennom flere år med gode resultater.

Fysioterapeuter kan lette byrden

Fysioterapeuter kan bidra til å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved å bidra til gode pasientforløp gjennom samhandling og koordinering, samt ved å avlaste fastlegene med en del oppgaver. Fysioterapeuter kan foreta funksjonsvurderinger for Nav, delta i dialogmøter og andre oppfølgingsmøter med Nav. Dette skjer allerede i dag, men kan utvides. Fysioterapeuter kan også følge opp enkelte pasientforløp, særlig langvarige og sammensatte smertelidelser og langvarig utmattelse.

Men, Klev peker på at de fleste fastlegekontorer er relativt små, og at det vil i liten grad være pasientgrunnlag for større stillinger som fysioterapeut. I England har fysioterapeutene vært tilknyttet fastlegekontoret kun i ½-1 dag i uken.

Klev foreslår et tettere samarbeid mellom aktørene som er i kommehelsetjenesten i dag. Det støtter jeg. Fastleger og avtalefysioterapeuter har testet ut en «knutepunktmodell» i Kristiansand og Trondheim som vi med fordel kan utvide og gjøre mer forpliktende. Det er i dag direkte tilgang til fysioterapeuter, og fysioterapeuten er ofte pasientens førstekontakt med helsevesenet. Midler til et tettere samarbeid mellom fastlegene og avtalefysioterapeutene kombinert med å gi fysioterapeutene rett til å henvise til billeddiagnostikk og spesialisthelsetjenesten, vil kunne gjennomføres relativt raskt. I dag er det kun fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi som har henvisningsrett. Dette bør utvides til å gjelde fysioterapeuter generelt.

Kanskje du også liker