Takstforhandlinger 2024 – noen oppklaringer

Patrick og Lisette

Av Patrick Jensen, leder i Næringspolitisk råd og Lisette Engh, nestleder i Næringspolitisk råd

Etter at takstforhandlingene ble avsluttet har fysioterapeutorganisasjonene Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Privatpraktiserende Fysioterapeutforbund (PFF) og Norsk Manuellterapeutforening (NMF) informert om resultatet gjennom sine kanaler. De tre organisasjonene har ulike tilnærminger for å forklare hva, hvordan og hvorfor resultatet ble som det ble.

I etterkant av dette har Næringspolitisk råd (NPR) i Norsk Fysioterapeutforbund fått henvendelser og lest diskusjoner på ulike nettforum som viser at det går en aktiv diskusjon blant avtalefysioterapeutene, blant annet om hvordan man skal tolke noen av endringene i tekst, hvorfor takstene ble som de ble og hva endringene i gruppetakstene innebærer. NMF har i sin publisering formuleringer som gir inntrykk av at NFF jobber for å redusere A8 takstene. Dette medfører selvfølgelig ikke riktighet og vi, leder og nestleder i NPR og del av forhandlingsdelegasjonen, ønsker å svare ut noe av det som kommer frem i diskusjoner, publikasjoner og henvendelser.

NFFs krav ble offentliggjort før forhandlingene. Våre krav baserer seg på Landsmøtevedtak, innspill fra faggrupper og medlemsundersøkelsen blant selvstendig næringsdrivende.

Vi hadde krav både innenfor og utenfor rammen, og fremmet krav om at rammen måtte resultere i vekst i realinntekt for alle grupper fysioterapeuter. Under er noen av hovedpunktene skissert

  • Øke takstene for alle terapeutene, mest fokus på b-takstene for A8 og A9
  • Øke samhandlingstakstene, det ville komme alle til gode
  • Øke gruppetakstene
  • Og vi hadde krav om harmonisering av kompetansetakstene, det vil si at vi søker å utjevne inntektsmulighetene for A2k, A8 og A9

Vi fikk ikke gjennomslag for penger utenfor rammen, og rammen ble på 87,4 millioner kroner. Flere reagerer på at rammen er lav. Hvis vi medregner overheng fra fjorårets forhandlinger (3,35 prosent), og legger til effekten årets ramme har på dette driftsåret (1,37), vil den totale økningen i inntekt i 2024 være på omtrent 4,8 prosent. Til sammenligning landet frontfaget på 5,2 prosent, før lønnstillegget ble justert for overheng. Dette gjorde at påslaget for ansatte landet på rundt 3,7 prosent i årets lønnsoppgjør.

Rammen vi forhandler fordelingen av ble altså 87,4 millioner kroner. Under forhandlingene prøver naturlig nok alle parter å få gehør for sine synspunkter og krav, men regelen er at det som skjer i forhandlingsrommet skal forbli i forhandlingsrommet.

A1d:
Her er det ingen endringer i innhold, men man understreker at taksten kan benyttes også av A3 fysioterapeuter ved undersøkelse av barn under 16 år. Dette presiseres fordi Helfo registrerer et underforbruk på denne taksten, også etter at dette kommenteres i utbetalingsvedtak.

Gruppebehandlinger:
Her er det kommet ny struktur som skal forenkle takstene. Nytt er at man tar én takst for gruppen, samt én takst pr. pasient i gruppen. Slik unngår man honorarforskjellen på de 5 første og de 5 neste pasientene i gruppen. Det er nye takstkoder på de ulike gruppene, og det er viktig at man leser merknadene som følger gruppetakstene

A4:
Det sto tidligere at taksten ikke gjaldt hvis den resulterte i sykmelding, henvisning eller rekvisisjoner. Forskjellen er at nå kan man benytte taksten når kontakten/forespørselen ender med sykmelding. De øvrige restriksjonene er som før.

Når det gjelder NMFs fremstilling av at NFF vil redusere A8 takstene medfører det ikke riktighet, men vi ønsket ikke større økning enn for de andre gruppene, det vil gå utover de andre fysioterapeutene og de øvrige takstene vi ønsket å prioritere. NFF jobber for alle næringsdrivende fysioterapeuter, ikke bare én gruppe.


Det finnes eksempler på at man «tar fra alle» for å lage nye takster, eller prioritere noen takster særskilt.  NFF ønsker ikke å ta fra noen grupper for å gi til andre, noe som er grunnen til at vi fremmer krav utenfor rammen.

NMF uttrykker seg som at vi jobber for at manuellterapeutenes takst skal ned på A2k’s nivå. Norsk Fysioterapeutforbund jobber selvfølgelig for at A2k og A9 skal opp mot A8’s nivå. Dette vil harmonisere bedre med kompetansekravene som ligger til de ulike gruppene. Vi ønsker også å bidra til at A2k’s innretning blir mer lik A3, A8 og A9, gjennom en egen a-takst og en b-takst. Dette er bakgrunnen for vår protokolltilførsel.

Det er viktig å være oppmerksom på hvordan det kommuniseres i de ulike forbundene, altså hvilken metode man bruker for å forklare egne krav og resultatet som ble oppnådd. NMF og PFF har en tradisjon for å snakke om prosenter på de ulike takstene. NFF er opptatt av reelle kroner som tillegges. Dette henger sammen med vår politikk for å minske forskjellene, som Landsmøtet 2022  vedtok som en prioritering. Konsekvensene ved å bruke prosent, er etter vår oppfatning å øke forskjellene i honorering. Et tillegg på 5 % på et høyt beløp og et lavere beløp, vil gi høyere kronetillegg for det høyeste, og dermed øke forskjellen.

NFF har ønsket å øke takstene likt i kroner. Da har alle fått det samme, men prosenttillegget mellom de ulike gruppene blir ulikt. Dessuten har den overordnede prioriteringen vært å øke de takstene FLEST mulig kan bruke.


Et eksempel: Hvis A1h økes med 1 krone, er den kronen kun tilgjengelig for de med A8-takstkompetanse når de gjennomfører en undersøkelse. Men, dersom den samme kronen legges på A1d-taksten, vil denne kronen fortsatt komme A8-terapeuter til gode, men samtidig er kronen tilgjengelig for alle A9-, A2k- og A3-terapeuter (sistnevnte når de undersøker barn under 16 år).

Dette er et eksempel på den typen avveininger man gjør i forhandlinger, som gjør at det er både krevende og interessant å delta i denne prosessen. NFF arbeider for at alle våre medlemmer skal ha en god inntektsutvikling.

Se våre krav

Protokoll

Stønadsforskrift

 

 

Kanskje du også liker