Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

BicepscurlSamhandling for å skape gode pasientforløp og likeverdige tjenester blir et sentralt tema når Regjeringen neste år legger frem en Stortingsmelding om helsetjenesten for de neste fire årene. Dette var også viktige tema i NFFs innspill til meldingen.

NFF er positiv til at den nye meldingen, som Regjeringen har varslet, skal omfatte både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er helt nødvendig å se disse to nivåene i sammenheng for å kunne oppnå de ønskede resultatene, nemlig gode og sammenhengende helsetjenester for alle.  

NFF benyttet også denne gang anledningen til å understreke overfor Regjeringen at en sterk og bærekraftig offentlig helsetjeneste krever en dreining av innretning og prioritering. Den nye helse- og samhandlingsplanen må bære preg av større forståelse for at mer forebygging gir mindre reparasjon, og mer rehabilitering betyr mindre behov for pleie.   

Noe av det NFF vektla i innspillet var:

 • Hele helsetjenesten må sees som en samlet tjeneste for å sikre kvalitet – både kompetanse, kapasitet, gode pasientforløp og rette prioriteringer. 
 • I en samlet tjeneste legges det til rette for samhandling og gode løsninger for pasientforløp. Pasientens behov må være i sentrum, uten organisatoriske og finansieringstekniske hindringer. 
 • Det er nødvendig å videreutvikle helsefellesskapene slik at de legger premissene for gode pasientforløp og for at helsetjenesten som en helhet kan tilby rett kompetanse på rett sted til rett tid. 
 • Koordinerende enheter i helseforetak og kommuner må få økt fokus og fungere etter hensikten i veilederen. 
 • Muskel- og skjelettlidelser prioriteres ned i offentlig helsetjeneste i dag, dette medfører stort sykefravær og store kostnader. Det fører også til ulikhet i helse i et todelt helsevesen.  
 • Det må være tilstrekkelig og tverrfaglig kompetanse i helsestasjon og skolehelsetjenesten for å ivareta det forebyggende og helsefremmende ansvaret kommunen har for sine innbyggere. 
 • Det er nødvendig med fysisk aktivitet i skolen hver dag – god helse starter tidlig. 
 • Barn og unge under 19 år må fritas for egenandel hos fysioterapeut. 
 • Det må være frisklivssentraler i alle kommuner – dette er et lavterskeltilbud som tilbyr både primær- og sekundærforebyggende tiltak. Det er en billig tjeneste for kommune og pasient, og den bidrar til deltakelse og mestring. 
 • Fokuset på fysisk aktivitet og deltakelse for eldre må følges opp. 
 • Norge trenger en rehabiliteringsreform – det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av rehabiliteringsbehovet og -tilbudet for å nå målsettingene i samhandlingsreformen. Det er i dag store geografiske forskjeller i tilbudet. 
 • Rehabiliteringstilbudet i kommunen må organiseres som en del av helsetjenesten og ikke under pleie- og omsorgstjenesten. For å sikre tilstrekkelig spesialisert kompetanse bør det inngås interkommunale samarbeid og utstrakt dialog med spesialisthelsetjenesten. 
 • Kvinnehelse må få et nasjonalt løft. For å sikre tilstrekkelig spesialisert kompetanse også her, bør det inngås interkommunale samarbeid og utstrakt dialog med spesialisthelsetjenesten. 
 • Det er nødvendig med mer kompetanse og kapasitet innen psykisk helse i fysioterapitjenesten. 
 • En offentlig spesialistgodkjenning av fysioterapeuter vil være et verktøy for å møte kommunenes behov for spesialisert fysioterapikompetanse. 
 • Fysioterapeutene har en viktig rolle som brobygger i helsetjenesten da vi har fokus på funksjon og mindre på diagnose. 

Kontaktpersoner i NFF:

 • Christine Martens, seniorrådgiver, cm@fysio.no, tlf. 971 97 355
 • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205

Kanskje du også liker

Rabatt på Garmin-produkter
Rabatt på Garmin-produkter
13 april, 2023

Ny medlemsfordel for trening og fritid: Garmin GPS-navigasjonsprodukter og smartteknologi: Medlemmer av Norsk Fysioterap...

NFF sier ja til pasientforløp for de med sammensatte lidelser
NFF sier ja til pasientforløp for de med sammensatte lidelser
13 september, 2022

NFF sier ja til pasientforløp for de med sammensatte lidelser Fysioterapeuter og NAV bør innkalles på lik linje med fast...