Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

BicepscurlSamhandling for å skape gode pasientforløp og likeverdige tjenester blir et sentralt tema når Regjeringen neste år legger frem en Stortingsmelding om helsetjenesten for de neste fire årene. Dette var også viktige tema i NFFs innspill til meldingen.

NFF er positiv til at den nye meldingen, som Regjeringen har varslet, skal omfatte både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er helt nødvendig å se disse to nivåene i sammenheng for å kunne oppnå de ønskede resultatene, nemlig gode og sammenhengende helsetjenester for alle.  

NFF benyttet også denne gang anledningen til å understreke overfor Regjeringen at en sterk og bærekraftig offentlig helsetjeneste krever en dreining av innretning og prioritering. Den nye helse- og samhandlingsplanen må bære preg av større forståelse for at mer forebygging gir mindre reparasjon, og mer rehabilitering betyr mindre behov for pleie.   

Noe av det NFF vektla i innspillet var:

 • Hele helsetjenesten må sees som en samlet tjeneste for å sikre kvalitet – både kompetanse, kapasitet, gode pasientforløp og rette prioriteringer. 
 • I en samlet tjeneste legges det til rette for samhandling og gode løsninger for pasientforløp. Pasientens behov må være i sentrum, uten organisatoriske og finansieringstekniske hindringer. 
 • Det er nødvendig å videreutvikle helsefellesskapene slik at de legger premissene for gode pasientforløp og for at helsetjenesten som en helhet kan tilby rett kompetanse på rett sted til rett tid. 
 • Koordinerende enheter i helseforetak og kommuner må få økt fokus og fungere etter hensikten i veilederen. 
 • Muskel- og skjelettlidelser prioriteres ned i offentlig helsetjeneste i dag, dette medfører stort sykefravær og store kostnader. Det fører også til ulikhet i helse i et todelt helsevesen.  
 • Det må være tilstrekkelig og tverrfaglig kompetanse i helsestasjon og skolehelsetjenesten for å ivareta det forebyggende og helsefremmende ansvaret kommunen har for sine innbyggere. 
 • Det er nødvendig med fysisk aktivitet i skolen hver dag – god helse starter tidlig. 
 • Barn og unge under 19 år må fritas for egenandel hos fysioterapeut. 
 • Det må være frisklivssentraler i alle kommuner – dette er et lavterskeltilbud som tilbyr både primær- og sekundærforebyggende tiltak. Det er en billig tjeneste for kommune og pasient, og den bidrar til deltakelse og mestring. 
 • Fokuset på fysisk aktivitet og deltakelse for eldre må følges opp. 
 • Norge trenger en rehabiliteringsreform – det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av rehabiliteringsbehovet og -tilbudet for å nå målsettingene i samhandlingsreformen. Det er i dag store geografiske forskjeller i tilbudet. 
 • Rehabiliteringstilbudet i kommunen må organiseres som en del av helsetjenesten og ikke under pleie- og omsorgstjenesten. For å sikre tilstrekkelig spesialisert kompetanse bør det inngås interkommunale samarbeid og utstrakt dialog med spesialisthelsetjenesten. 
 • Kvinnehelse må få et nasjonalt løft. For å sikre tilstrekkelig spesialisert kompetanse også her, bør det inngås interkommunale samarbeid og utstrakt dialog med spesialisthelsetjenesten. 
 • Det er nødvendig med mer kompetanse og kapasitet innen psykisk helse i fysioterapitjenesten. 
 • En offentlig spesialistgodkjenning av fysioterapeuter vil være et verktøy for å møte kommunenes behov for spesialisert fysioterapikompetanse. 
 • Fysioterapeutene har en viktig rolle som brobygger i helsetjenesten da vi har fokus på funksjon og mindre på diagnose. 

Kontaktpersoner i NFF:

 • Christine Martens, seniorrådgiver, cm@fysio.no, tlf. 971 97 355
 • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205

Kanskje du også liker