Dette sa forbundslederen til helseminister Kjerkol under dialogmøtet

Gerty og Kjerkol dialogmøte

Billedtekst: Gerty Lund på talerstolen under dialogmøtet med helseminister Ingvild Kjerkol. Foto: Kari-Bente Sørli

Helsefellesskapene bør utvikles og rehabilitering må få en tydeligere plass. Sykehusene må være bevisst ansvaret for kompetanseoverføring og veiledning og koordineringsansvaret for hver enkelt pasient i kommunen må være klart.

Dette var noen av punktene forbundsleder Gerty Lund la frem, da hun deltok i dialogmøte med helseminister Ingvild Kjerkol mandag 23. januar.

Kjerkol hadde invitert arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene til møte i forbindelse med regjeringens arbeid med Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Planen kommer i løpet av 2023.

Gerty m Rønning Arnesen og KjerkolBilledtekst: Fra venstre statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, forbundsleder Gerty Lund og helseminister Ingvild Kjerkol.

Helseministeren ønsket innspill til hvordan samhandlingsutfordringene kan møtes. I sitt åpningsinnlegg var hun tydelig på at helsetjenesten i dag møter store utfordringer gjennom en aldrende befolkning med større og mer sammensatte helseutfordringer. Hun påpekte også at rekrutteringsutfordringer allerede har gjort seg gjeldende.

Helseministeren ønsket forslag til tiltak om hvordan vi kan jobbe annerledes, uten at det medfører krav til økt bemanning.

På sine tilmålte fem minutter la forbundsleder Gerty Lund fram NFFs synspunkter på hva som er de viktigste tiltakene for å gjennomføre og understøtte gode pasientforløp, hva som er de viktigste tiltakene for å styrke samhandling innad og mellom kommuner og hvordan ulike aktører kan bidra til bedre samarbeidskultur på tvers av kommuner og sykehus.

Dette er noen av punktene fra Gerty Lund:

  • Helsefelleskapene kan utvikles og rehabilitering må få en tydeligere plass, helt opp på partnerskapsnivå
  • Hovedansvaret for overføring fra et nivå til et annet må plasseres
  • Sykehusene må være bevisst sitt ansvar for kompetanseoverføring. Veiledning – sykehusfysioterapeutene er viktige i dette arbeidet
  • Koordineringsansvaret for den enkelte pasient i kommunen må være klart. Som regel bør det være fastlegen. Fysioterapeuter kan ta et større ansvar i dette arbeidet. Det må avklares med fastlegene
  • Koordineringsarbeid må være forankret i ledelsen og det må på plass møteplasser og samarbeidsstrukturer. Løsninger for digital samhandling må på plass
  • Finansieringsordningene må vurderes – og gjennomgående ISF-finansiering (Innsatsstyrt finansiering) av helhetlige pasientforløp bør testes ut
  • Oppgavegliding kan i større grad enn i dag benyttes. Det er etter hvert mange erfaringer fra oppgavedeling mellom leger og fysioterapeuter på sykehus. Det kan også være aktuelt å overføre enkelte opptreningsoppgaver til helsefagarbeidere med rehabiliteringspåbygning der fysioterapeuten har ansvar for igangsetting og veiledning
  • Bedre samhandlingsstrukturer innad i kommunene må på plass – eksempelvis knutepunktmodellen som har til hensikt å bedre samhandling mellom fastlege, avtalefysioterapeuter og andre aktuelle aktører
  • Samlokalisering er ønskelig. Dette må skje gradvis da både fastleger og avtalefysioterapeuter ofte har bundet seg til langvarige leiekontrakter
  • Interkommunalt samarbeid er aktuelt for små kommuner og strukturelle hindringer for slikt samarbeid må reduseres. Særlig viktig for å få tilgang til spesialisert fysioterapikompetanse innen habilitering og rehabilitering

Norsk Fysioterapeutforbund har tidligere sendt inn et skriftlig innspill til denne stortingsmeldingen.

Unio, som representerer 140.000 helsepersonell, holdt også innlegg på møtet. Det gjorde også flere av Unios helseforbund som Norsk Sykepleierforbund, Ergoterapeutene og Norsk Radiografforbund.

 

Kanskje du også liker

Endelig kunne kollegaveilederne møtes igjen
Endelig kunne kollegaveilederne møtes igjen
20 september, 2022

  Endelig kunne kollegaveilederne møtes igjen Etter fire år uten fysisk møte fikk kollegaveilederne i Norsk Fysioterapeu...

Ny søknad om offentlig spesialistgodkjenning sendt til departementet
Ny søknad om offentlig spesialistgodkjenning sendt til departementet
26 september, 2022

  Ny søknad om offentlig spesialistgodkjenning sendt til departementet Norsk Fysioterapeutforbund har sendt ny søknad om...